REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEATFARM.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest Meat Farm Radosław Łuczak, ul. Urocza 8, Stefanowo, 05-552 Wólka Kosowska. Meat-Farm Radosław Łuczak realizuje sprzedaż i dostawę towarów dostępnych w sklepie www.meatfarm.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym www.meatfarm.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia w sklepie internetowym www.meatfarm.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

c) Sklep internetowy www.meatfarm.pl dostępny pod adresem www.meatfarm.pl (dalej „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Radosława Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Meat-Farm Radosław Łuczak, z siedzibą w Stefanowie (kod pocztowy 05-552 Wólka Kosowska), ul. Urocza 8, NIP: 123-109-45-10, REGON: 142438634 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej „Sprzedawca”).

Dane kontaktowe:

adres pocztowy:

Meat-Farm Radosław Łuczak

ul. Urocza 8, Stefanowo

05-552 Wólka Kosowska

adres poczty elektronicznej:

biuro@meatfarm.pl

numer telefonu:

+48 570 400 048

2. Wymagania techniczne

Do skorzystania ze Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia  z włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” lub innego urządzenia z dostępem do sieci internet,

b) posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,

c) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer w najnowszej wersji, Google Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji Safari w najnowszej wersji Opera w najnowszej wersji lub inne wersje mobilne,

d) posiadanie konta poczty elektronicznej,

e) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

II. ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Działalność

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową Sklepu internetowego www.meatfarm.pl

2. Obszar działania

Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego na terenie Warszawy i okolic (dalej „Aglomeracja warszawska”) za pośrednictwem transportu firmowego oraz na pozostałym terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Numery kodów pocztowych Aglomeracji Warszawskiej, na teren której Sprzedawca umożliwia dostawę towarów z asortymentu Sklepu internetowego za pośrednictwem transportu firmowego, zostały zdefiniowane w systemie sklepu. Po wpisaniu kodu pocztowego i wypełnieniu koszyka zakupami Klientowi zostanie zaproponowany właściwy dla jego miejsca zamieszkania środek transportu.

3. Kupujący

Z oferty Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych (dalej „Klient”) oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (dalej łącznie „Klient”).

Ilekroć w w regulaminie pojawiają się poniższe definicje, należy rozumieć przez nie:

b) Klient– osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

a) Przedsiębiorca na prawach Klienta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

4. Ceny

a) Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.

b) Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym do sprzedaży towary o zmiennej wadze – mięso. Towary te mają specjalną adnotację na ten temat w opisie towaru na stronie internetowej www.meatfarm.pl. Podane na stronie internetowej www.meatfarm.pl ceny tych towarów, są cenami orientacyjnymi, a przedstawiciele Sprzedawcy dołożą wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych towarów były maksymalnie zbliżone do wagi wskazanej przez Klienta. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie Sklepu internetowego o +/- 15%. Jeśli finalna waga towaru o zmienne wadze będzie się różnić o +/- 15 % od wagi wskazanej w Zamówieniu przez Klienta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez Sprzedawcę telefonicznie Klientowi po przygotowaniu towaru do wysyłki. Zarówno waga towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

5. Oferta handlowa

Zamówienie (dalej „Zamówienie”) przesłane przez Klienta poprzez Sklep internetowy stanowi oświadczenie woli Klienta, będące złożeniem przez Klienta Sprzedawcy oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w Zamówieniu. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność towarów na stronie internetowej Sklepu internetowego nie jest jednoznaczne z dostępnością towarów w magazynie i możliwością realizacji Zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem transportu firmowego lub firmy kurierskiej. Koszt dostawy uzależniony jest od miejsca dostawy oraz wartości zamówienia. Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski i wyłącznie w sytuacji gdy wartość Zamówienia wynosi co najmniej 150,00 zł brutto.

Zamówienia o wartości niższej niż 150,00 zł można odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym w Stefanowie przy ul. Uroczej 8.

Koszty transportu uzależnione są od lokalizacji Klienta.

System Sklepu internetowego automatycznie rozpozna lokalizację Klienta i przynależny jej koszt dostawy po kodzie pocztowym wpisanym przez Klienta podczas składania Zamówienia lub zakładania Konta.

Koszt dostawy na terenie Warszawy wynosi 0 zł.

Koszt dostawy do pozostałych lokalizacji na terenie Polski ustalane są indywidualnie

W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia o wartości poniżej 150 zł brutto, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo celem modyfikacji Zamówienia lub jego anulowania, albo celem umówienia się na odbiór osobisty Zamówienia w sklepie stacjonarnym w Stefanowie przy ul. Uroczej 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12.

Koszt odbioru Zamówienia w sklepach stacjonarnych w Stefanowie przy ul. Uroczej 8 wynosi 0 zł bez względu na wartość Zamówienia.

III. KONTO

1. Rejestracja

a) Przy składaniu Zamówienia w Sklepie internetowym nie jest konieczna rejestracja w Sklepie internetowym i założenie Konta zgodnie z Regulaminem. Przeglądanie towarów Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.

b) Klient może dokonać rejestracji w Sklepie internetowym po kliknięciu w zakładkę „Załóż Konto” na stronie głównej Sklepu internetowego podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

c) Rejestracja w Sklepie internetowym polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez:

i. podanie obligatoryjnie następujących danych:

• adres poczty elektronicznej

• hasło – Hasło musi składać się co najmniej z sześciu (6) znaków: wielkie i małe litery oraz minimum jeden znak specjalny,

• imię i nazwisko,

• adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy)

• numer telefonu,

• adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

• nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Klientami,

• numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Klientami.

ii. akceptację Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.

d) Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie internetowym i złożenia zamówienia.

e) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien kliknąć w przycisk „Zatwierdź”. Następnie na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość e-mail potwierdzająca założenia Konta w Sklepie internetowym.

f) Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z informacją o założeniu Konta w Sklepie internetowym. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony.

g) Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i bez podawania przyczyny poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail biuro@meatfarm.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: Meat Farm Radosław Łuczak, ul. Urocz 8 Stefanowo, 05-552 Wólka Kosowska.

h) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

i) W wyniku wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę.

j) W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji handlowych dotyczących Sklepu internetowego poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczeniu Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. Zgodę można wycofać w każdym czasie przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy Danych kontaktowych określonych w pkt. I. c) Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

IV. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja Zamówienia

a) Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

b) Zamówienie może składać Klient niezalogowana do sklepu. Zamówienia dokonuje Klikając w przycisk “zamawiam jako gość”

c) Zamówienie może złożyć Klient, który składał już wcześniej zamówienia w Sklepie internetowym, po zalogowaniu za pomocą swojego loginu i hasła

d) Zamówienie składa się wybierając z towary z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej www.meatfarm.pl. Wkładanie towarów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka” przy danym towarze, a następnie wskazanie formy dostawy przedmiotu Zamówienia, sposobu płatności oraz potwierdzenie Zamówienia.

e) Potwierdzenie całego Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku “Realizuj zamówienie”. Klient do momentu naciśnięcia przycisku Realizuj zamówienie” ma możliwość modyfikacji Zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia Klient powinien powrócić do koszyka

f) Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku towaru o zmiennej wadze cena jest orientacyjna, a ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi i podawana jest przez Sprzedawcę telefonicznie Klientowi po przygotowaniu towaru do wysyłki. Zarówno waga towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie.

g) Realizacja Zamówienia możliwa jest po podaniu następujących danych: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nazwa firmy – dotyczy Klientów nie będących Klientami, numer NIP – dotyczy Klientów nie będących Klientami i jest możliwa po akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.

h) Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.

W przypadku wysyłek kurierskich płatnych przelewem ostateczny wartość Zamówienia zostanie przekazana przez przedstawiciela Sprzedawcy telefonicznie i dopiero po zaakceptowaniu przez Klienta ostatecznej ceny, Klient zobowiązany jest do dokonania przelewu.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej na podany przez Klienta adres e-mail wraz z numerem Zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku Zamówień obejmujących towary o zmiennej wadze ostateczna wartość Zamówienia zostanie przekazana Klientowi telefonicznie przez przedstawiciela Sprzedawcy.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z numerem Zamówienia, o której mowa powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Możliwość anulowania Zamówienia

a) Klient może anulować Zamówienie, jednakże w przypadku dostaw w obrębie Warszawy i Aglomeracji warszawskiej realizowanych transportem firmowym anulowanie Zamówienia musi nastąpić nie później niż 24 godziny przed dniem wyznaczonym na dzień dostawy Zamówienia. W przypadku dostawy wyznaczonej na poniedziałek Zamówienie można anulować nie później niż 24 godziny przed piątkiem poprzedzającym dzień dostawy

b) W przypadku wysyłek kurierskich anulowanie Zamówienia musi nastąpić nie później niż 48 godzin przed wyznaczonym dniem dostawy Zamówienia.

c) Anulowania Zamówienia dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@meatfarm.pl.

4. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi nabywającemu produkty w www.meatfarm.pl przysługuje ograniczone prawo odstąpienia od umowy, co spowodowane jest faktem, iż wszystkie produkty przygotowywane przez www.meatfarm.pl w ramach Sklepu Internetowego są przygotowywane na zamówienie Klienta, ponadto produkty te posiadają krótki termin do spożycia.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. Termin realizacji dostawy

a) Termin realizacji dostawy Zamówienia uzależniony jest od preferencji Klienta. Termin realizacji dostawy Klient określa poprzez zaznaczenie odpowiedniego dnia i godziny dostawy na przeznaczonym do tego kalendarzu znajdującym się na podstronie finalizującej złożone Zamówienie.

b) Zamówienia realizowane transportem firmowym na terenie Warszawy i Aglomeracji warszawskiej są dostarczone we wskazanym przez Klienta dniu i godzinie. Zamówienia realizowane na terenie Polski poza Warszawą i Aglomeracją warszawską są dostarczane w wskazanym przez Klienta dniu bez możliwości wyznaczenia godziny dostawy.

c) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Klienta, dostawa Zamówienia zostanie dostarczona w ciągu maksymalnie dwóch (2) dni roboczych w zależności od godziny złożenia Zamówienia (oprócz niedziel i świąt), o godzinie wyznaczonej przez Sprzedawcę – przybliżona godzina dostawy zostanie ustalona z Klientem mailowo lub telefonicznie.

d) W przypadkach, w których ze względów logistycznych niemożliwe jest zrealizowanie zamówienia w terminie wskazanym przez Klienta, Sprzedawca uzgodni zmiany z Klientem mailowo lub telefonicznie.

e) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje Zamówienie w sklepie stacjonarnych w Stefanowie przy ul. Uroczej 8 w godz. 11:00-19:00 .w dni robocze oraz 11:00-15:00 w soboty.

7. Dni wolne

Sprzedawca nie dostarcza Zamówień w niedziele i dni świąteczne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni w których nie będzie możliwa dostawa.

8. Miejsce i termin dostarczenia Zamówienia

W zależności od preferencji Klienta Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego dnia w godzinach między 10, a 15. Termin dostawy określony w procesie akceptacji Zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta.

9. Odmowa realizacji Zamówień

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

a) istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej Zamówienie

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów,

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

10. Faktura

) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

V. PŁATNOŚCI

a) Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

• kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze przesyłek w Warszawie oraz w obrębie Aglomeracji warszawskiej,

• kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze własnym ze sklepu stacjonarnego w Stefanowie ul. Urocza 8,

• w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej realizację przez Sprzedawcę Zamówienia, lub poprzez płatność on-line przy wykorzystaniu płatności Przelewy24 w momencie składania Zamówienia lub gotówką za pobraniem – przy przesyłkach kurierskich poza Warszawę i na terenie Aglomeracji warszawskiej.

b) Tytuł wykonanego przelewu powinien zawierać numer Zamówienia.

VI. DOSTAWA

1. Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Nieobecność klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego trakcie składania zamówienia adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik www.meatfarm.pl podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie (w przypadku dostawy na terenie Warszawy lub miejscowości podwarszawskich realizowanych za pomocą transportu firmowego www.meatfarm.pl ). Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport. www.meatfarm.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (towary łatwo psujące się, towary świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

W przypadku dostaw kurierskich do pozostałych miejscowości poza aglomeracją warszawską, firma kurierska poinformuje odbiorcę SMSem o nieudanej próbie doręczenia oraz o adresie najbliższego punktu, z którego będzie można danego dnia paczkę odebrać.

3. Odmowa przyjęcia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia towarów objętych Zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

Meat Farm zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych produktów bez wad fizycznych i prawnych

a)W razie niezgodności towaru z umową Klient lub Przedsiębiorca na prawach Klienta, ma prawo zgłosić reklamację na podstawie rękojmi i wnieść żądanie o wymianę towaru na nowy, naprawę towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – jeśli wada jest istotna.

b) Klient lub Przedsiębiorca na prawach Klienta musi zgłosić reklamację w terminie roku od dnia zauważenia daty. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi zaś 2 lata.

c) W celu dokonania reklamacji należy odesłać niezwłocznie towary na adres Meat Farm Radosław Łuczak ul. Urocza 8 Stefanowo, 05-552 Wólka Kosowska wraz z pismem reklamacyjnym.

b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

d) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

e) Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

f) Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie internetowym służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądem towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym np. może być inna grubość tłuszczu, inna ilość przerostów itp.

Sposoby rozpatrywania reklamacji  dochodzenia roszczeń

a)Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego.

b)Konsument będący Klientem lub Przedsiębiorca na prawach Klienta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady postępowania dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Klientów, lub pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów: www.uokik.gov.pl

c)Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

d)Ewentualne spory sądowe będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

VIII. NEWSLETTER

a) Usługa Newsletter jest dobrowolna i nieodpłatna oraz polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej o nowych towarach lub usługach Sprzedawcy, które mogą zawierać informacje handlowe. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

b) Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o nowościach i klikając przycisk „OK”. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie od Sprzedawcy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

c) Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy Danych kontaktowych określonych w pkt. I. c) Regulaminu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

d) Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Newslettera, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu, w tym ze względów bezpieczeństwa, w szczególności w związku z przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetowego, o czym powiadomi Klienta.

IX. DANE OSOBOWE

a) Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

b) Dane osobowe podawane są przez Klientów przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, a także w związku z wysyłaniem informacji handlowych/Newsletter’a 

c) Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego poświęconej Polityce prywatności Sklepu internetowego www.meatfarm.pl

d) Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego dane w Sklepie internetowym są prawdziwe, kompletne i rzetelne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Sklepu internetowego ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem lub w przypadku anulowania przez Klienta Zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedawca dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Regulamin

a) Sprzedawca ma prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmiany cennika, przepisów prawa lub w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz od daty poinformowania Klientów o zmianie. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

b) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem aktywnego linku dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.

5. Prawo właściwe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach Klienta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).